EL. PARDUOTUVĖS www.padanguspecialistas.lt PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo „AD Baltic Lietuva“, juridinio asmens kodas 120054177, PVM mokėtojo kodas LT200541716, registracijos adresas Ukmergės g. 284, LT-06115 Vilnius, Lietuva
1.2. padanguspecialistas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu http://www.padanguspecialistas.lt/
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas padanguspecialistas.lt (pvz., el. parduotuvėje skelbiami programos Padangų Specialistas servisai ir parduotuvės), taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt taisyklės.
1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi padanguspecialistas.lt elektroninėje parduotuvėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (ang. account).

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su pirkimo-pardavimo taisyklėmis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt susijusios sąlygos.
2.2.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie svetainės padanguspecialistas.lt arba joje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje padanguspecialistas.lt. Pirkti elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt.

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, padanguspecialistas.lt tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas registracijos elektroninėje parduotuvėje metu privalo nežymėti varnelės prie teiginio „Noriu gauti naujienlaiškį su geriausiais „Padangų specialisto“ pasiūlymais“. Jei varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1. punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi rašyti elektroninį laišką adresu info@padanguspecialistas.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.
3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. jei yra Pirkėjo sutikimas;
3.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.3. duomenų tvarkytojams, su kuriais Pirkėjas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį (apmokėjimus aptarnaujanti įmonė, svetainės talpinimo, serverių nuomos paslaugas teikianti įmonė ir kita);
3.3.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt.
3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
3.6. Jei Pirkėjas pageidauja užsakyti elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt siūlomas Pardavėjo partnerių paslaugas, jis privalo išreikšti sutikimą, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.
3.7. Pirkėjas atsako už pateiktų Asmens duomenų tikslumą ir teisingumą. Tyčia pateikus neteisingus duomenis, Pirkėjo galimybės naudotis padanguspecialistas.lt elektronine parduotuve bus apribotos.
3.8. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už padarinius, jei jų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingus Asmens duomenis.
3.9. Su savo pateiktais duomenimis Pirkėjas gali susipažinti ir, prireikus, juos patikslinti prisijungęs prie savo paskyros padanguspecialistas.lt elektronėje parduotuvėje.
3.10. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Ukmergės g. 284, LT-06115 Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@padanguspecialistas.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
3.11. Pirkėjo Asmens duomenys saugomi 1 mėnesį nuo prekių pristatymo dienos ir 1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės Pirkėjo paskyros. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.
3.12. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio padanguspecialistas.lt elektroninės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt nurodytais kontaktais.
3.13. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt užsiregistruodamas svetainėje padanguspecialistas.lt (įvesdamas savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir slaptažodį);
4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis (jeigu tai fizinis asmuo): vardą, pavardę, buveinės ar gyv. vietos adresą, miestą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą; arba įmonės duomenis (jeigu tai juridinis asmuo): įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, miestą, telefono numerį, el. pašto adresą, atstovaujančio asmens vardą, pavardę. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.3. Jeigu užsakytas prekes atsiims kitas asmuo, Pirkėjas privalo nurodyti to asmens vardą, pavardę ir telefono numerį. Pirkėjas privalogauti kito prekes atsiimančio asmens sutikimą ir prisiima atsakomybę už tai, kad kito atsiimančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris bus perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
4.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
4.5. Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą su unikaliu užsakymo numeriu.
4.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės
5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas norėdamas atšaukti užsakymą per 12 valandų privalo susisiekti ir apie tai pranešti telefonu 8 700 22 700.
5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve padanguspecialistas.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
6.2. Užsiregistravęs svetainėje padanguspecialistas.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve padanguspecialistas.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje padanguspecialistas.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.
6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.
6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas, už prekes atsiskaitęs per Paysera apmokėjimo sistemą, prekes pasirinktame Padangų Specialistas servise ar parduotuvėje privalo atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie į pasirinktą servisą ar parduotuvę išsiųstas prekes gavimo. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo už užsakytas prekes būdą grynaisiais pasirinktame Padangų Specialistas servise ar parduotuvėje, užsakytas prekes privalo apmokėti ir atsiimti per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie į pasirinktą servisą ar parduotuvę išsiųstas prekes gavimo.
6.9. Jeigu Pirkėjas neatvyksta atsiimti padangų per nustatytą terminą, Padangų Specialistas servisas ar parduotuvė turi teisę po 7 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo grąžinti padangas tiekėjui (tokiu atveju anuliuojamas Pirkėjo užsakymas) arba pareikalauti Pirkėjo mokesčio už padangų sandėliavimą. Padangų sandėliavimo mokesčio dydis nustatomas atkirai pagal kiekvieno Padangų Specialistas serviso ar parduotuvės kainodarą.

7. Pardavėjo teisės
7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt veiklą.
7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės padanguspecialistas.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine padanguspecialistas.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo už užsakytas prekes būdą grynaisiais pasirinktame Padangų Specialistas servise ar parduotuvėje, užsakytų prekių neatsiima ir už jas nesumoka per 3 kalendorines dienas.
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

8. Pardavėjo įsipareigojimai
8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės padanguspecialistas.lt teikiamomis paslaugomis.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes į jo pasirinktą tinklo Padangų Specialistas servisą ar parduotuvę.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
8.5. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
9.1. Prekių kainos nurodytos litais bei eurais įskaitant PVM.
9.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis padanguspecialistas.lt elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
9.3. Elektroninėje parduotuvėje nurodytos paslaugų kainos yra preliminarios. Pardavėjas neatsako už Partnerių pateiktų paslaugų kainų tikslumą.
9.4. Už serviso paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.4.1. Grynaisiais pinigais po paslaugų suteikimo pasirinktame Padangų Specialisto servise.
9.4.2. Banko kortele po paslaugų suteikimo pasirinktame Padangų Specialisto servise, jeigu jame yra atsiskaitymo banko kortele galimybė.
9.5. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
9.5.1. Per Paysera apmokėjimo sistemą užsakymo pateikimo metu.
9.5.1.1. Apmokėjimą per Paysera apmokėjimo sistemą galima atlikti jeigu Pirkėjas turi sąskaitą banke ir yra pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį.
9.5.1.2. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio ir grįžtant į elektroninę parduotuvę padanguspecialistas.lt neperduodami. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
9.5.1.3. Užsakymas bus pradėtas vykdyti iš karto kai iš Paysera apmokėjimo sistemos gausime pranešimą, kad apmokėjimas yra atliktas.
9.5.2. Grynaisiais pinigais prekės atsiėmimo metu pasirinktame Padangu Specialisto servise ar parduotuvėje. Pasirinkus šį mokėjimo būdą atsiskaitoma ne užsakymo metu, o atsiimant prekes užsakymo metu pasirinktame Padangu Specialisto servise ar parduotuvėje.
9.5.3. Banko kortele prekės atsiėmimo metu pasirinktame servise ar parduotuvėje, jeigu jame yra tokia galimybė. Pasirinkus šį mokėjimo būdą atsiskaitoma ne užsakymo metu, o atsiimant prekes užsakymo metu pasirinktame Padangu Specialisto servise ar parduotuvėje.
9.5.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos atsiimant prekes Padangų Specialisto servise ar parduotuvėje.

10. Prekių pristatymas
10.1. Prekės pristatomos į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą Padangų Specialistas servisą ar parduotuvę.
10.2. Prekės į namus ar Pirkėjo nurodytu adresu nepristatomos.
10.3. Prekės į Pirkėjo užsakymo metu pasirinktą Padangų Specialistas servisą ar parduotuvę pristatomos nemokamai.
10.4. Kiekvienos prekės aprašyme yra nurodytas preliminarus tos prekės pristatymo laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo gavimo.
10.5. Pirkėjas gavęs patvirtinimą, kad prekės jau yra pristatytos į pasirinktą servisą ar parduotuvę, gali atvykti jas atsiimti.
10.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
11.1. Kiekvienos padanguspecialistas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.4. Elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt parduodamoms padangoms suteikiama dviejų metų garantija, išskyrus restauruotas padangas. Restauruotoms padangoms suteikiama vienerių metų garantija. Garantijos laikotarpis gali keistis, priklausomai nuo atskiro padangų gamintojo taikomų garantinių sąlygų.
11.5. Garantija įsigalioja nuo padangų pardavimo datos (SF išrašymo datos).
11.6. Garantija teikiama gamykliniam brokui, kuris atsirado gamybos metu. Gamyklinis brokas nustatomas pagal atskirus kiekvieno padangų gamintojo kriterijus.
11.7. Pardavėjas neatsako už defektus kurie atsirado dėl:
11.7.1. padangos neteisingo saugojimo;
11.7.2. padangos cheminio ir mechaninio pažeidimo;
11.7.3. neteisingo ratlankio dydžio ir tipo naudojimo;
11.7.4. nešvaraus, deformuoto ratlankio naudojimo;
11.7.5. netinkamo padangos ir kameros dydžio naudojimo;
11.7.6. neteisingo ir nekvalifikuoto padangos sumontavimo;
11.7.7. neteisingo padangos sumontavimo pažeidžiant padangos geometrinę padėtį;
11.7.8. neteisingo padangos vidinio slėgio palaikymo;
11.7.9. padangos naudojimo nusitrynus protektoriaus piešiniui;
11.7.10. padangos naudojimo gamintojo rekomendacijoms neatitinkančiam automobiliui;
11.7.11. netvarkingos automobilio važiuoklės;
11.7.12. garantija galioja nuo ratlankio nenumontuotai padangai;
11.7.13. garantija netaikoma padangos ridai;
11.7.14. kitų priežasčių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai sukėlė vartotojas, ir kurias nustato kiekvienas gamintojas atskirai.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas
12.1. Norėdamas grąžinti prekę (es) Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinama (-omis) preke (ėmis).
12.2. Grąžinant prekę (-es) būtina pateikti jos (-ų) įsigijimo dokumentą – čekį, sąskaitą faktūrą (jei ji buvo išduota) bei užpildytą grąžinimo dokumentą.
12.3. Nepateikus čekio ar sąskaitos faktūros garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.
12.4. Padangos gali būti grąžinamos tik tame Padangų Specialistas tinklo servise ar parduotuvėje, kur jos buvo atsiimtos.
12.5. Priimamos tik tos padangos, kurios:
12.5.1. buvo pirktos padanguspecialistas.lt elektroninėje parduotuvėje;
12.5.2. nebuvo eksploatuotos;
12.5.3. nebuvo montuotos arba bandomos montuoti;
12.5.4. nesugadintos, nepažeistas jų korpusas;
12.5.5. nepraradusios prekinės išvaizdos (pvz. nenutrintos ir pan.);
12.5.6. pirktos ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
12.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
12.6. Pardavėjas turi teisę padangą (-as) laikyti 14 dienų, kol gamintojas duos atsakymą dėl galimo padangos broko.
12.7. Jei gamintojas nepripažįsta gamybos broko, padanga grąžinama Pirkėjui.
12.8. Jei pripažįstamas gamybos brokas, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
12.8.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
12.8.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
12.8.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
12.8.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
12.8.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 12.8. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.8. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 12.8. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
12.9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 nutarimu patvirtintų “Mažmeninės prekybos taisyklių” 2014 m. liepos 27 d. redakcija.

13. Atsakomybė
13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve padanguspecialistas.lt.c
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei padanguspecialistas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
13.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve padanguspecialistas.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
13.7. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje padanguspecialistas.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
14.3. Pardavėjo taikomos nuolaidos nesumuojamos, tačiau visais atvejais galioja Pirkėjui palankesnė (didesnė) nuolaida.

15. Apsikeitimas informacija
15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.